• സത്ത

  by  • August 28, 2013 •  • 0 Comments

  സ്വതന്ത്രമായി നില നില്ക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആശയത്തെ, അതിനൊരു പേരിടുന്നതിനു മുമ്പ് പൊതുവായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം. ഉദാഹരണത്തിനു പേന എന്ന പേര് എന്തിനെയാണോ വിളിക്കുന്നത്‌, അതൊരു സത്തയാണ്.

  Print Friendly

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in