• പോസ്റ്ററുകള്‍

  ഭാഷ

  by  • December 27, 2020 • പോസ്റ്ററുകള്‍ • 0 Comments

  പറയപ്പെടുന്ന ഭാഷ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ‌സംസ്‌കാരമാണ്. അതു പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അപരർ അതിലൂടെ അയാളെ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

  Read more →

  ബൈഫര്‍ക്കേഷന്‍

  by  • December 15, 2020 • പോസ്റ്ററുകള്‍ • 0 Comments

  ഇവിടെ ആര്‍ക്കും എന്തും പറയാം, സ്ഥാപിക്കാം. അവയ്ക്കെല്ലാം ആ വീക്ഷണ കോണില്‍ ഒരു ശരി ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം പ്രപഞ്ചം ഒന്നിലധികം വിരുദ്ധങ്ങളായ ശരികളെ ഒരേ സമയം നില നില്‍ക്കുവാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ആ വൈവിദ്ധ്യ സംവിധാനത്തെ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും പ്രാപഞ്ചികം തന്നെ.   File Name : Bifurcation.jpg (bufurcation.jpg)

  Read more →

  വിളമ്പലിന്‍റെ രീതി ശാസ്ത്രം

  by  • February 8, 2019 • പോസ്റ്ററുകള്‍ • 0 Comments

  ഊട്ടാന്‍ തുടങ്ങിയാലോ വിളമ്പിക്കൊടുത്താലോ അത് കഴിച്ചു കഴിയുന്നത് വരെ അടുത്തിരുന്നു ഉണ്ണുന്നവനെ ഹൃദയ പൂര്‍വ്വം പരിഗണിക്കുക എന്നതാകണം വിളമ്പലിന്‍റെ രീതി ശാസ്ത്രം. അത് ഭക്ഷണത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അറിവിലും സംരക്ഷണത്തിലും രാജത്വത്തിലും ഒരു പോലെ തന്നെ. Serving is a parental deed which should not loose proximity, care  and affection

  Read more →

  പട്ടികളെ മാത്രമല്ല

  by  • December 16, 2016 • FB പോസ്റ്റുകള്‍, ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ, പൊതുവായത്‌, പോസ്റ്ററുകള്‍ • 0 Comments

  പട്ടികളെ മാത്രമല്ല ആരെയും എന്തിനെയും കൊല്ലാന്‍ പറ്റും. ഏവര്‍ക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള ഒരു ലോകത്ത് എന്തും പറയാം. ഈ കൊല്ലണം കൊല്ലണം എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നവര്‍ അറിയാത്ത ഒരു പാട് മേഖലകള്‍ ഉണ്ട്. കൊല്ലുക എന്ന് ആക്രോശിക്കുന്നവരുടെയും കൊല്ലരുത് എന്ന് യാചിക്കുന്നവരുടെയും അടിസ്ഥാന മനശ്ശാസ്ത്രവും സംസ്കാരികവും ജനിതകവും ആയ പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ ഒന്ന്പരിശോധിച്ചാല്‍ രസകരങ്ങളായ പലതും നമുക്ക് ബോദ്ധ്യമാകും. https://www.facebook.com/santhosh.olympuss.9/posts/10210857851510251

  Read more →

  കൃഷി

  by  • February 19, 2014 • പോസ്റ്ററുകള്‍ • 0 Comments

  വയലിറങ്ങാനും മണ്ണില്‍ പണിയാനും ഉള്ള മനസ്സ്, ആധുനിക സാങ്കേതിക ജ്ഞാനത്തെ സമഗ്രമായി ഉള്ള ആശ്രയം, കൃഷി സംസ്കാരത്തെ ഉയര്‍ത്തി എടുക്കാനുള്ള വഴികള്‍ ഇവയാണ്.. കൃഷി ഒരു വ്യവസായമാകരുത്, പകരം അത്ഭുതകരമായ സമ്യക് ജീവനവുമായി ഇഴ ചേര്‍ന്ന ഒന്നാകണം..

  Read more →