• പോസ്റ്ററുകള്‍

  വിളമ്പലിന്‍റെ രീതി ശാസ്ത്രം

  by  • February 8, 2019 • പോസ്റ്ററുകള്‍ • 0 Comments

  ഊട്ടാന്‍ തുടങ്ങിയാലോ വിളമ്പിക്കൊടുത്താലോ അത് കഴിച്ചു കഴിയുന്നത് വരെ അടുത്തിരുന്നു ഉണ്ണുന്നവനെ ഹൃദയ പൂര്‍വ്വം പരിഗണിക്കുക എന്നതാകണം വിളമ്പലിന്‍റെ രീതി ശാസ്ത്രം. അത് ഭക്ഷണത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അറിവിലും സംരക്ഷണത്തിലും രാജത്വത്തിലും ഒരു പോലെ തന്നെ. Serving is a parental deed which should not loose proximity, care  and affection

  Read more →

  കൃഷി

  by  • February 19, 2014 • പോസ്റ്ററുകള്‍ • 0 Comments

  വയലിറങ്ങാനും മണ്ണില്‍ പണിയാനും ഉള്ള മനസ്സ്, ആധുനിക സാങ്കേതിക ജ്ഞാനത്തെ സമഗ്രമായി ഉള്ള ആശ്രയം, കൃഷി സംസ്കാരത്തെ ഉയര്‍ത്തി എടുക്കാനുള്ള വഴികള്‍ ഇവയാണ്.. കൃഷി ഒരു വ്യവസായമാകരുത്, പകരം അത്ഭുതകരമായ സമ്യക് ജീവനവുമായി ഇഴ ചേര്‍ന്ന ഒന്നാകണം..

  Read more →