• ആത്മീയത

  ഗുരുത്വം

  by  • January 1, 2021 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, നിഘണ്ടു, സുഭാഷിതം • 0 Comments

  ഗുരുത്വം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോടോ വസ്തുതയോടോ വ്യക്തിയോടോ ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള ആകർഷണം. ഗുരു എന്നാൽ ഇരുട്ടിനെ നീക്കുന്നത് എന്നാണ് അർഥം. മാർഗ്ഗദർശനം നടക്കാൻ കാരണഹേതു ആണ് ഗുരു. ഗുരുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള പ്രവണതയെ ഗുരുത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതെ സമയം ഭൂമിയോടു ചേർന്ന് നീൽക്കാനുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണവും ഗുരുത്വം തന്നെ. ഒളിംപസ്സ് ഇതിനെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്, ഒരു സത്ത മറ്റൊരു സത്തയോടും, അകംവ്യവസ്ഥ പുറംവ്യവസ്ഥയോടും ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള പ്രേരണ ആയിട്ടാണ്. എല്ലാ സത്തകൾക്കും ഒരു സ്വത്വം ഉണ്ട്.ഉണ്ട്. അതിന്റെ...

  Read more →

  പുഞ്ചിരി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക.

  by  • January 1, 2021 • ആത്മീയത, ജീവിത വിജയം, തത്വചിന്ത • 0 Comments

  പുഞ്ചിരി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക.   നാം ഈ വർഷം പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിലൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും തീരുമാനിക്കാം. അതിനായ ചില രീതികളെ നമുക്ക് പരിചയിച്ചു പ്രവർത്തികമാക്കണം.   നിരീക്ഷണം. നമ്മെ പുഞ്ചിരിയിൽ നിന്നും മാറ്റുവാൻ കാരണമാകുന്നവയെ അതാതു സമയം നിരീക്ഷിക്കുക.   ബോദ്ധ്യം. അവയെല്ലാം പ്രകൃതി  തന്നെയെന്നുള്ള ബോദ്ധ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുക. അവയെ നമ്മെ ബാധിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ കടന്നു പോകാൻ വിടുക. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പ്രകൃതി തരുന്ന അനുഭവങ്ങളായി...

  Read more →

  അച്ചടക്കം (Discipline)

  by  • December 31, 2020 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, നിഘണ്ടു, സുഭാഷിതം • 0 Comments

  അച്ചടക്കം (Discipline) അധികാരത്തോടുള്ള വിനയം. സ്വയമേ നമ്മുടെ പരിമിതികളെ അറിഞ്ഞു പെരുമാറാനുള്ള ശേഷി. ഇതിനു രണ്ടു വശങ്ങൾ ഉണ്ട് – ഭൗതികവും ആന്തരികവും (വസ്തുനിഷ്ഠമായതും ആത്മനിഷ്ഠമായതും). സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹിക നിബന്ധനകളെയും, സാമുദായിക/ രാജ്യ/ തൊഴിൽ സ്‌ഥാപന നിയമങ്ങളെയും അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും പൊരുത്തപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്ന അവസ്‌ഥ. എതിർപ്പുകൾക്കും പരാതികൾക്കും ഉള്ള സ്‌ഥാപിത ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചു നിവാരണം ആരായാനുള്ള ക്ഷമയും, ക്ഷമതയും. ആന്തരിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ആത്മനിഷ്ടയോടെ മറ്റൊന്നിനെയും ഹനിക്കാതെ പെരുമാറാനാവുന്ന അവസ്ഥ. ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ശിക്ഷിതാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വഴക്കം....

  Read more →

  സത്യസന്ധത (Honesty)

  by  • December 30, 2020 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, നിഘണ്ടു, സുഭാഷിതം • 0 Comments

                                                              സത്യസന്ധത (Honesty) ഉള്ളിൽ ബോദ്ധ്യമായ ധാരണയിൽ നീതി പുലർത്തികൊണ്ടു പെരുമാറുന്ന അവസ്‌ഥ. യാഥാർഥ്യം അവനവന്റെ ബോദ്ധ്യം മാത്രമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട്  അത് ശരിക്കുള്ള സത്യമായി വിവക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. മിക്കപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്....

  Read more →

  ഉത്തരവാദിത്തം (Responsibility)

  by  • December 29, 2020 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, നിഘണ്ടു, സുഭാഷിതം • 0 Comments

  ഉത്തരവാദിത്തം  (Responsibility)   നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്തെന്ന് മനസ്സിലായാലേ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകയുള്ളു. ഒരു സത്തയുടെ അണുകേന്ദ്രമാണ് അതിന്റെ ധർമ്മം. ആ ധർമ്മത്തെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള സത്തകളുമായും, നമ്മുടെ പൂർവ്വ, ശേഷ പരന്പരയുമായും ചേർത്ത് അവയ്ക്കിടയിലെ ഒരു കണ്ണിയായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ നിർവഹിക്കണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അതിൽ നിന്നും ഒരു സത്ത വ്യതിചലിക്കുന്പോൾ ഉപരി വ്യവസ്ഥ അതിനു പകരം മറ്റൊരു സത്തയെ നിയോഗം ചെയ്തു ആ ധർമ്മം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊള്ളും. എന്നാൽ വ്യതിചലിച്ച...

  Read more →

  ക്ഷമ

  by  • December 29, 2020 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, നിഘണ്ടു, സുഭാഷിതം • 0 Comments

  ക്ഷമ   പ്രകൃതിയിൽ സഹജമായ ഒരു ഗുണവിശേഷമാണ് ക്ഷമ. അത് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സത്തകളുമായി ഏകീഭാവത്തിൽ ചലിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ഇഴുകിച്ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിതം അനായാസമായി ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഒഴുകാൻ സാധിക്കും. ഒരു സത്തയുടെ ജീവിത ചലനങ്ങൾ മറ്റു സത്തകളുടേതുമായി ഉരസ്സൽ ഉണ്ടാകുന്നയിടത്തു ആ ചലനങ്ങളെ ഇഴുകി ചേർക്കാൻ തക്കവണ്ണം പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അത് പോലെ തന്നെ അവന്റെ പരിസര ചലനങ്ങളുമായി പക്വപെടാനുള്ള ശേഷി. അതായതു എല്ലാ സ്ഥല കാല രൂപ...

  Read more →

  വ്യക്തിപരതയും സർവപരതയും.

  by  • December 28, 2020 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, നിഘണ്ടു, സുഭാഷിതം • 0 Comments

  വ്യക്തിപരതയും സർവപരതയും.   സത്താ (entity) രൂപീകരണം  ഒരു കേവല സത്തയായിട്ടല്ല, എല്ലാത്തിനും അതിന്റെതായ വ്യക്തിത്വവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ വ്യതിരിക്തതയാണ് അഹം എന്ന ബോധം അഥവാ അഹംബോധം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധർമ്മ രൂപീകരണത്തിനാവശ്യമായ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്ന കഴിവ്. എന്നാൽ ആ സത്തക്ക് താൻ, പ്രകൃതിയെന്ന മഹാസത്തയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് മാത്രമേ പ്രവത്തിക്കാവൂ എന്ന ബോധമാണ് സർവപരത. ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്നും, നാം എന്ന ഭാവം. പ്രകൃതിയിലെ അവന്റെ സ്ഥാനം  അവിഭാജ്യമാണെന്നും...

  Read more →

  സമൃദ്ധി (Abundance)

  by  • December 28, 2020 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, നിഘണ്ടു, സുഭാഷിതം • 0 Comments

  സമൃദ്ധി (Abundance)   സമൃദ്ധി എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷമായ പ്രതിഭാസമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാം സമൃദ്ധമാണ് അത് കാണാനുള്ള ഒരു തുറവി വേണം. ആ തുറവി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നൈസര്ഗികമാണ്. മനുഷ്യനിൽ അവന്റെ യുക്തിയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ആധിക്യം കാരണം ആ തുറവി മൂടപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. അതിനാൽ അവനു പലതും ക്ഷാമമായി കാണുന്നു. അഥവാ അവന്റെ ശിക്ഷിതാവബോധം അവനെ അങ്ങനെ കാണാനാണ് ശീലിപ്പിച്ചത്.   പരമബോധം അതിന്റെ ഒരു ധർമ്മ നിർവഹണത്തിനായി ഉരുവാക്കുന്ന ഒരു സത്തക്ക് വേണ്ടിയാ എല്ലാ...

  Read more →

  കർമ്മ തലങ്ങൾ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ

  by  • December 26, 2020 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, നിഘണ്ടു, സുഭാഷിതം • 0 Comments

  കർമ്മ തലങ്ങൾ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ   സത്തയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരകമായ ഉപരി വ്യവസ്ഥ കല്പിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ (purpose) നിർവഹിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മം. അതായതു, ഒരു സത്തയുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ നിർവഹണമാണ് കര്മ്മം. അവിടെ ധർമ്മവും കർമ്മവും ഒന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ യുക്‌തി പ്രയോഗത്തിലൂടെയും, ശിക്ഷിതാവബോധത്തിലൂടെയും യഥാർത്ഥ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും മാറിയുള്ള കർമ്മം ആഘാതങ്ങളും പ്രക്ഷുബ്ധതയും അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിൽ ഉളവാക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളും പ്രക്ഷുബ്ദ്ധതയും പ്രതിഫലിച്ചു പ്രതികർമങ്ങളായി തിരികെ...

  Read more →

  ദാനം – അസ്‌ഥിരവും സുസ്‌ഥിരവും

  by  • December 26, 2020 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, നിഘണ്ടു, സുഭാഷിതം • 0 Comments

    ദാനം   പ്രകൃതിയുടെ നിർദ്ധാരണമനുസരിച്ചു, ഉള്ളിടത്തു നിന്ന് ഇല്ലാത്തിടത്തേക്കു കൊടുക്കണം. ശൂന്യത നിറക്കുക എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതമാണ്. അതാണ് പ്രകൃതി ധർമ്മം അഥവാ നിയതി. നമ്മുടെ നേരെ കൈ നീളുമ്പോൾ കൊടുക്കണം അതെ സമയം കൊടുക്കാനായി കൈ നീട്ടിവെച്ചിരുന്നാൽ അതു വാങ്ങാനായി ഒരുപാടു കൈകൾ നീളും. ദാന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിതമാകുന്നതോടെ പ്രകൃതി അതിനായി ഉപഭോക്താക്കളെ സൃഷ്ട്ടിക്കും. സാന്ദർഭികമായി വരുന്ന ദാനാവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതം ദാനങ്ങൾ നടത്താം. അതായതു പ്രകൃതിയിൽ ആദ്യം ആവശ്യമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ, സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത...

  Read more →