• ഒളിമ്പസ്സിലേക്ക് സംഭാവനകള്‍ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വഴി.

  by  • June 18, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  Short Link to share this page : https://u.nu/donateus 

  ധനം അയയ്ക്കേണ്ടത് ഈ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്കാണ്.

  1. ദക്ഷിണ
   (നവഗോത്ര ഗുരുകുലത്തിലേക്കും  ഇക്കോ സ്പിരിച്വല്‍ പഠനത്തിനുമുള്ള ദക്ഷിണകള്‍.)

   ●  NAME : SANTHOSH
   ●  ACCOUNT NO : 30026370015
   ●  BANK : STATE BANK OF INDIA
   ●  BRANCH : TATTAMANGALAM, PALAKKAD
   ●  IFSC : SBIN0070788
   ●  GOOGLE PAY : 9497628007

  2. ഫീസ്‌
   (ക്യൂലൈഫ്, ചയോഗ സാധന, ക്യാമ്പുകള്‍  തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്‌.)

   ●  NAME : PONNY
   ●  ACCOUNT NO : 67053686125

   ●  BANK : STATE BANK OF INDIA
   ●  BRANCH : TATTAMANGALAM, PALAKKAD
   ●  IFSC : SBIN0070788
   ●  GOOGLE PAY : 9497628006

  3. സംഭാവനകള്‍
   (ഇക്കോവില്ലേജിനും പദ്ധതികള്‍ക്കും ഉള്ള  സംഭാവനകള്‍ ഈ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ അയയ്ക്കാവൂ.)

   ●  NAME : GREENCROSS FOUNDATION CENTRE FOR DEEP ECOLOGY
   ●  ACCOUNT NO : 4265002100004064
   ●  BANK : PUNJAB NATIONAL BANK
   ●  BRANCH : CHITTUR, PALAKKAD
   ●  IFSC : PUNB0426500

   

   

   

   

  Print Friendly

  797total visits,2visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in