• ഒളിമ്പസ്സിലേക്ക് സംഭാവനകള്‍ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വഴി.

  by  • June 18, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  Short Link to share this page : https://u.nu/donateus 

  ധനം അയയ്ക്കേണ്ടത് ഈ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്കാണ്.

  1. ദക്ഷിണ
   (നവഗോത്ര ഗുരുകുലത്തിലേക്കും  ഇക്കോ സ്പിരിച്വല്‍ പഠനത്തിനുമുള്ള ദക്ഷിണകള്‍.)●  NAME : SANTHOSH
   ●  ACCOUNT NO : 30026370015
   ●  BANK : STATE BANK OF INDIA
   ●  BRANCH : TATTAMANGALAM, PALAKKAD
   ●  IFSC : SBIN0070788
   ●  GOOGLE PAY : 9497628007
  2. ഫീസ്‌
   (ക്യൂലൈഫ്, ചയോഗ സാധന, ക്യാമ്പുകള്‍  തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്‌.)●  NAME : PONNY
   ●  ACCOUNT NO : 67053686125

   ●  BANK : STATE BANK OF INDIA
   ●  BRANCH : TATTAMANGALAM, PALAKKAD
   ●  IFSC : SBIN0070788
   ●  GOOGLE PAY : 9497628006
  3. സംഭാവനകള്‍
   (ഇക്കോവില്ലേജിനും പദ്ധതികള്‍ക്കും ഉള്ള  സംഭാവനകള്‍ ഈ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ അയയ്ക്കാവൂ.)●  NAME : GREENCROSS FOUNDATION CENTRE FOR DEEP ECOLOGY
   ●  ACCOUNT NO : 4265002100004064
   ●  BANK : PUNJAB NATIONAL BANK
   ●  BRANCH : CHITTUR, PALAKKAD
   ●  IFSC : PUNB0426500

   

   

  പെയ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പേ ചെയ്തതിന്റെ സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് 9497628007 എന്ന നമ്പറിന്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരിക.

   

  Print Friendly

  1171total visits,3visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in