• കലയും ശാസ്ത്രവും

  by  • July 19, 2013 • ശാസ്ത്രം • 0 Comments

  കല ശാസ്ത്രമല്ല

  കല്യ്ക്കൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്.

  ശാസ്ത്രത്തിനു ഒരു കലയുണ്ട്,

  എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രം കലയല്ല

   

   

  -ഒളിമ്പസിലെ പഴയൊരു പോസ്റ്റ്

   

  https://www.facebook.com/notes/santhosh-olympuss/notes/296230537091560

  Print Friendly

  693total visits,2visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in