• മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ

  by  • September 2, 2013 • കൂട്ട് ജീവിതം • 0 Comments

  as they say, we believe that heart has greater role, in the community formation, than the brain..We wish, if u keep in touch frequently…. would you?

  മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ സാമൂഹ്യ നിർമിതിയിൽ മസ്തിഷ്കത്തെക്കാൾ ഹൃദയത്തിനു മഹത്തായ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അടിയ്ക്കടി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെടില്ലേ?

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537830266264918

  Print Friendly

  898total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in