• സമർപ്പണം

  നമ്മെ നാമാക്കിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക്,

  പിതൃക്കൾക്ക്,

  ഒളിമ്പസ്സിന്റെ ഗുരു മണിയേട്ടന്,

  ഗുരുപരമ്പരയിലെ സർവ ഗുരുക്കന്മാർക്ക്,

  ഒളിമ്പസ്സിന്റെ പിന്തുണക്കാർക്ക്,

  ഒളിമ്പസ്സിനെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് ,

  സുസ്ഥിതിയും ലോക ക്ഷേമവും കാംക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വ പൌരന്മാർക്ക്,

  പിന്നെ,

  ലോക സുസ്ഥിതിക്കു എന്നും കാരണമാകുന്ന സർവ ചരാചരങ്ങൾക്കും..

  ഒളിമ്പാ (നന്മ)

  Print Friendly

  1245total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍