• തിന്മയെ വിരോധിക്കാതിരിക്കുക

  by  • September 1, 2013 • ജീവിത വിജയം • 0 Comments

  നന്മകള്‍ എവിടെയാണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കണം.
  തിന്മകള്‍ എവിടെയാണെങ്കിലും വിട്ടുനില്‍ക്കണം.
  എന്നാല്‍ വിരോധിക്കയും അരുത്.
  പകരം അവിടെ നന്മ വിഭാവനം ചെയ്യുക.
  ആ നന്മയെ മൂര്‍ത്തവല്‍ക്കരിക്കുക.
  മൂര്‍ത്തവല്‍ക്കരിച്ചാല്‍ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക.

  ഈ നന്മയും തിന്മയും ഒന്നെന്നറിയുമ്പോഴൊക്കെ ,
  ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കയും കൂടി ചെയ്യുക.

  –നവഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ പാഠങ്ങളില്‍ നിന്നും

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425391307508815

  Print Friendly

  655total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in