• ലോകത്തിനു ഒളിമ്പസ്സിന്റെ പരിസ്ഥിതി ദിന ആശംസകൾ!!!

  by  • September 2, 2013 • പരിസ്ഥിതി • 0 Comments

  ഒരു പാട് ശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ
  ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് തീരുകയാണ്,
  ഒരു മരം നടാൻ..

  ലോകത്തിനു ഒളിമ്പസ്സിന്റെ പരിസ്ഥിതി ദിന ആശംസകൾ!!! —

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526621264052485

  Print Friendly

  371total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in