• ആരോഗ്യം

  by  • September 2, 2013 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

   

  ആരോഗ്യം
  ————
  ആരോഗ്യമെന്നാല്‍, അസാമാന്യമായ കായ ശേഷി അല്ല,
  സ്വധര്‍മങ്ങളെ നേരാം വിധം പാലിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശേഷിയാണ്..
  രോഗങ്ങള്‍ വരുന്നത് പോലും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലാണ്.
  ആരോഗ്യത്തെ അറിയുമ്പോള്‍ നാം ആരോഗ്യമുള്ളവര്‍ ആകുന്നു .–ഒളിമ്പസ്

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475404542507491

  Print Friendly

  387total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in