• സ്നേഹമെന്നാല്‍ …

  by  • July 19, 2013 • തത്വചിന്ത • 0 Comments

  സ്നേഹമെന്നാല്‍ വഴുവഴുപ്പുള്ളത് എന്ന് അര്‍ഥം.

  ജീവികള്‍ സ്വയം നിയന്ത്രണ സ്വഭാവം ഉള്ളവയാണ്.

  ഓരോന്നും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോള്‍,

  ചലനങ്ങളില്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിമുട്ടല്‍ വരാം..

  അത് ഒഴിവാകാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ജീവല്‍ സംവിധാനമാണ് സ്നേഹം…

  അത് പരിഗണനാത്മകമായ ഒരു വികാരം ആണ്…

  തികച്ചും നൈസര്‍ഗികം.

  പ്രണയം സ്നേഹമല്ല..

  പ്രണയം, കാല്‍പനിക ആകര്‍ഷണമാണ്..

  സ്നേഹം ആകര്‍ഷണം അല്ല,

  പരിഗണന ആണ്,

  അത് ഭൌതികമാണ്.

  കാല്പനികത വികാരമല്ല,

  എന്നാല്‍ കാല്പനികതയ്ക്ക് വികാരത്തെ

  ഉരുവാക്കാന്‍ ആകും..

  സംസ്കാരവും, അക്കാദമിയും, യുക്തിയും,

  കാല്പനികതയെ കൃത്രിമമായി പരുവപ്പെടുത്തും..

  പ്രണയത്തെ സ്നേഹമെന്ന വികാരവുമായി

  ചേര്‍ത്ത് ഇണക്കി സ്വാര്‍ഥതയ്ക്ക് കളം ഒരുക്കുന്നത്

  ഇവ മൂന്നും ആണ്..

  ഇവമൂന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍,

  പ്രണയം, പ്രണയവും

  സ്നേഹം സ്നേഹവും,

  സ്വാര്‍ത്ഥത സ്വാര്‍ഥതയും

  ആയിത്തന്നെ നിലകൊള്ളും..

  ഇവ മൂന്നും, നമ്മുടെ ജീവിത വിദ്യ ആയെങ്കില്‍,

  അതില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങാനുള്ള

  പ്രതി വിദ്യ ആണ് ഒളിമ്പസ്..

   

  https://www.facebook.com/notes/santhosh-olympuss/notes/236407246407223

  Print Friendly

  480total visits,3visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in