• അമ്മയുടെ പ്രത്യാശയിലാണ് …

  by  • February 19, 2014 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

  അമ്മയുടെ പ്രത്യാശയിലാണ് വംശത്തിന്റെ ബീജം – ജിബ്രാൻ..

  ശുഭമായ പ്രത്യാശയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഭാവിയെ ദാനം ചെയ്യുക.
  നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം, ഒപ്പം പരിശ്രമിക്കാം.

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=641702535877690

  Print Friendly

  641total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in