• ഇക്കോ വില്ലേജിനായി ധനം നിക്ഷേപിക്കാമോ?

  by  • May 16, 2018 • അംഗത്വം, കൂട്ട് ജീവിതം, ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ, പദ്ധതികള്‍, സംഘ പരം • 0 Comments

  പ്രിയമുള്ളവരെ,

  വിഷയം :  *പ്രകൃതി സുസ്ഥിര സ്വാശ്രയ സ്നേഹ ഗ്രാമത്തില്‍ സ്വകാര്യ കന്യാവനത്തിനും ഭക്ഷ്യവനത്തിനും വേണ്ടി  ഭൂമി വാങ്ങിയതിന്റെ ധന ബാധ്യത തീര്‍ക്കുവാനും വില്ലേജിലെ അടിസ്ഥാന നിര്‍മാണങ്ങള്‍ നടത്തുവാനുമുള്ള ധനനിക്ഷേപം ജീവകുലത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി*..


  ഒളിമ്പസ്സിന്‍റെ ഇക്കോ വില്ലേജു പദ്ധതിയെ പരിചയമുണ്ടാകുമല്ലോ?  നമ്മുടെ നിലനില്പിനും ശാന്തിയ്ക്കും ധര്‍മത്തിനും വേണ്ടി  ഉള്ള ഈ സ്നേഹ ജീവിത സംസ്കാര മാതൃക ഗ്രാമം അണിയിച്ചൊരുക്കുവാനുള്ള പണിപ്പുരയില്‍ ആണ് നാം എന്നും അറിയാമല്ലോ? അതിന്റെ പ്രാഥമിക അടിത്തറ ആയി മൂന്നു ഏക്കര്‍ എഴുപതു സെന്റ്‌ ഭൂമി കേരളത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മദ്ധ്യത്തില്‍ ആയി പാലക്കാട്  ആലത്തൂര്‍ പാടൂര്‍ പുഴയോരത്ത് നാം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

  നമ്മിലെ ചില ബന്ധുക്കള്‍ നല്‍കിയ ഹ്രസ്വ കാല  വായ്പ വഴിയാണ് ഈ ഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ആ വായ്പ എടുത്ത ധനം ഉടനടി തിരികെ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. ആ തുക ഉടനടി  തിരികെ നല്‍കുവാനായി നാം നമ്മുടെ പഠിതാക്കളില്‍ നിന്നും ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നും ധന സമാഹരണം നടത്തുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.

  രണ്ടു വിധത്തിലാണ് ധനം സമാഹരിക്കുന്നത്.

  1. അംഗത്വത്തിലൂടെ
  2. ഗ്രാമ ബന്ധുത്വത്തിലൂടെ.

   

  *അംഗത്വം*

  1. പ്രാക്സസ് അംഗത്വം
   അംഗത്വ ഫീസ്‌ 5,000/-  രൂപ.
   പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യ : 1000/- രൂപ.
   ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ ഓണ്‍ ലൈന്‍ സാധക | പരിശീലന പരിപാടികളിലും അംഗത്വം.
  2. വോളന്റീര്‍ഷിപ്‌   
   അംഗത്വ ഫീസ്‌ 5,000/-  രൂപ.
   ഓര്‍ഗനൈസര്‍ പദവി. (വോളന്റീര്‍ഷിപ്പിന്റെ യോഗ്യതകള്‍ ബാധകം)
   താമസം സൌജന്യം.
   ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ പരിശീലന  പരിപാടികളിലും അംഗത്വം.
   കാമ്പസ്സില്‍ ഉള്ള സമയത്ത് മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫീ നല്‍കേണ്ടി വരും.
  3. ഇന്റേണ്‍ഷിപ്‌   
   അംഗത്വ ഫീസ്‌ 50,000/-  രൂപ.
   പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യ : 1000/- രൂപ.
   ഇന്റേണ്‍ പദവി. (ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിന്റെ യോഗ്യതകള്‍ ബാധകം)
   ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ പരിശീലന  പരിപാടികളിലും അംഗത്വം.
   പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സമയത്ത് മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫീ നല്‍കേണ്ടി വരും.
  4. ഫെലോഷിപ്‌  
   അംഗത്വ ഫീസ്‌ 1,00,000/-  രൂപ.
   പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യ : 2000/- രൂപ.
   ഫെലോ പദവി. (ഫെലോഷിപ്പിന്റെ യോഗ്യതകള്‍ ബാധകം)
   ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ പരിശീലന  പരിപാടികളിലും അംഗത്വം.
   പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സമയത്ത് മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫീ നല്‍കേണ്ടി വരും.
  5. ഫാക്വല്‍റ്റിഷിപ്‌  
   അംഗത്വ ഫീസ്‌ 2,00,000/-  രൂപ.
   പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യ : 3000/- രൂപ (യോ അധികമോ യഥാശക്തി)
   ഫാക്വല്‍റ്റി പദവി. (ഫാക്വല്‍റ്റിഷിപ്പിന്റെ യോഗ്യതകള്‍ ബാധകം)
   ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ പരിശീലന  പരിപാടികളിലും അംഗത്വം.
  6. പാട്രന്‍ഷിപ്‌ 
   അംഗത്വ ഫീസ്‌ 5,00,000/-  രൂപ.
   പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യ : 3000/- രൂപ (യോ അധികമോ യഥാശക്തി)
   പത്തു വര്‍ഷത്തെ കാലാവധി.
   കാലാവധി കഴിയും വരെ പാട്രന്‍ പദവി. (പാട്രന്‍ഷിപ്പിന്റെ യോഗ്യതകള്‍ ബാധകം)

  ഗ്രാമ ബന്ധുത്വം 

  1. സംഭാവന :
   സാദ്ധ്യമാകുമ്പോള്‍ സാധ്യമാകുന്ന തുക നല്‍കാം.
   ഗ്രാമത്തിന്‍റെ അടുത്ത  ഒരു പ്രഖ്യാപിത പൊതു പരിപാടിയില്‍ സൌജന്യ പ്രവേശനം.
  2. വൃക്ഷ ബന്ധു
   10,000/- രൂപയോ അതിനു മുകളിലോ.  (തിരികെ നല്കാവുന്നതല്ല)
   തുക ഒരു വൃക്ഷ സസ്യത്തിന്റെ പരിചരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും.
   വനത്തിനു മുമ്പില്‍ നിക്ഷേപകന്റെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
  3. പലിശ രഹിത വായ്പ : 
   50,000/- രൂപ യോ അധികമോ.  (തിരികെ നല്കാവുന്നത്)
   രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ മിനിമം കാലാവധി.
   കാലാവധി കഴിയും വരെ ഓര്‍ഗനൈസര്‍ പദവി.
   കാലാവധി കഴിയും വരെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ പരിശീലന  പരിപാടികളും സൌജന്യം.
   പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സമയത്ത് മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫീ നല്‍കേണ്ടി വരും.
  4. കന്യാവന നിക്ഷേപം : 
   1,00,000/- രൂപയോ അതിനു മുകളിലോ.  (തിരികെ നല്കാവുന്നതല്ല)
   തുക കന്യാവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും.
   കന്യാവനത്തിനു മുമ്പില്‍ നിക്ഷേപകന്റെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
   കാലാവധി കഴിയും വരെ ഓര്‍ഗനൈസര്‍ പദവി.
   അഞ്ചു വര്‍ഷം കഴിയും വരെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ പരിശീലന  പരിപാടികളും സൌജന്യം.
   പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സമയത്ത് മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫീ നല്‍കേണ്ടി വരും.
  5. ഗൃഹ നിക്ഷേപം : 
   5,00,000/-  രൂപ. (തിരികെ നല്കാവുന്നതല്ല)
   തുക പ്രകൃതി വീടിന്റെ നിര്‍മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും.
   പത്ത് വര്‍ഷത്തെ കാലാവധി.
   കാലാവധി കഴിയും വരെ ഓര്‍ഗനൈസര്‍ പദവി,
   കാലാവധി കഴിയും വരെ ഗ്രാമത്തില്‍ വരുമ്പോഴെല്ലാം (ബുക്കിംഗിന് അനുസരിച്ച്) സൌജന്യ താമസം.
   കാലാവധി കഴിയും വരെ  ഒരു കുടുംബത്തിനു ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ പരിശീലന  പരിപാടികളും സൌജന്യം.
   പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സമയത്ത് മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫീ നല്‍കേണ്ടി വരും.
  6. സഹായ നിക്ഷേപം : 
   10,00,000/-  രൂപ. (തിരികെ നല്കാവുന്നതല്ല)
   തുക ഗ്രാമ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും.
   പത്ത് വര്‍ഷത്തെ കാലാവധി.
   കാലാവധി കഴിയും വരെ പേട്രന്‍ പദവി.
   കാലാവധി കഴിയും വരെ ഒരു കുടുംബത്തിനു ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ പരിശീലന  പരിപാടികളും സൌജന്യം.

   

  *നിക്ഷേപകര്‍ക്കുള്ള പ്രതിഫലം*.

  5  ലക്ഷം രൂപയിലധികം നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഗ്രാമത്തിന്‍റെ പേട്രന്‍ ബോര്‍ഡില്‍ അംഗമായി പദവി നല്‍കും. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഗ്രാമത്തില്‍ വച്ച് നടത്തുന്ന പൊതു പരിശീലന പരിപാടികളില്‍ താമസ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ സൌജന്യമായിരിക്കും. 3-5 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഗ്രാമപദ്ധതിയില്‍ നിന്നും നിക്ഷേപം തിരികെ കൈപ്പറ്റിയാലും ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ  പങ്കാളി ആകുന്നവര്‍ പേട്രന്‍ ബോര്‍ഡില്‍ അംഗമായി തുടരുകയും തുടര്‍ന്നും ഗ്രാമ പദ്ധതിയില്‍ വച്ച് നടത്തുന്ന പൊതു പരിപാടികളില്‍  സൌജന്യമായി വന്നു താമസിക്കുവാന്‍ യോഗ്യരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

   

  *മറ്റു വിവരങ്ങള്‍*

  • നികുതി ഇളവുകള്‍ കിട്ടുവാന്‍ പാകത്തില്‍ ഉള്ള നിയമ പരമായ നടപടികള്‍ ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഒളിമ്പസ്സിനെ പൂര്‍ണ ബോദ്ധ്യം വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും ഉള്ള നിരുപാധിക സംഭാവനകള്‍ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
  • സ്ഥലം ഗ്രാമ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക.
  • ധനസമാഹരണത്തിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ഭൂമിയില്‍ സ്ഥിര നിക്ഷേപകരുടെ പേരിലുള്ള ഭൂമി കന്യാവനത്തിനും ബാക്കി സ്ഥലം ഭക്ഷ്യവനത്തിനും വേണ്ടി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക.
  • നിലവില്‍ നാം ഈ പദ്ധതിയുടെ ധനശേഖരണത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാല പരിധി ഏപ്രില്‍  15 ആണ്. അതിനു മുമ്പായി സ്ഥലം വന്നു കാണുകയും, രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും ധനംസ്വരൂപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
  • പ്രകൃതിയോടും ജീവകുലത്തിനോടും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും സ്നേഹവും ഉള്ളവര്‍ മാത്രം നിക്ഷേപത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാല്‍ മതിയാകും. ഈ നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്നും ധനപരമായ ഒരു നേട്ടവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.
  • നിക്ഷേപത്തില്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി വിളിക്കുക : 9497628007

  സ്നേഹത്തോടെ,

  ഒളിമ്പസ്
  നവഗോത്ര സുസ്ഥിര ജീവന സമൂഹം
  ഗ്രീന്‍ക്രോസ് ഫൌണ്ടേഷന്‍ സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഡീപ് ഇക്കോളജി
  പ്രവര്‍ത്തകര്‍

   

  അധിക വായനയ്ക്ക്

  ഇക്കോ വില്ലേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഉള്ള മറ്റു ചില കുറിപ്പുകള്‍.

  1. ഗ്രീന്‍ ക്രോസ് ഇക്കോ വില്ലേജു (സ്വാശ്രയ സുസ്ഥിര ജീവന പ്രകൃതി ഗ്രാമം)
  2. എന്താണ് ഗ്രാമ പദ്ധതി?
  3. ഓറോവിൽ :: ആഗോള മാനുഷിക സാഹോദര്യത്തിന്‍റെ ഭൂമിക.
  4. ഗുണഭോഗവും ഉപഭോഗവും : ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ഒറ്റവരി.
  5. നവ ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ തൊഴില്‍ ഗ്രാമം
  6. ഇക്കോ വില്ലേജെന്നാല്‍ ജൈവ കൃഷി അല്ല
  7. എന്താണ്, എന്തല്ല സുസ്ഥിര ജീവന ഗ്രാമപദ്ധതി.
  8. തുടങ്ങാം ഒരു സ്വാശ്രയ സുസ്ഥിര ഹരിത ഗ്രാമം
  9. എങ്ങിനെയാണ് ഒളിമ്പസ്?
  Print Friendly

  2024total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in