• എന്തിനും യുക്തി കണ്ടെത്താനാകും

  by  • September 2, 2013 • പൊതുവായത്‌ • 0 Comments

  എന്തിനും യുക്തി കണ്ടെത്താനാകും. ഉചിതമായ സമയത്താണ് അത് പ്രകടമാക്കേണ്ടത്. തോന്നുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മൃഗത്വം, വേണ്ടുന്ന അവസരമെങ്കിൽ മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യത്വം…

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526168244097787

  Print Friendly

  757total visits,2visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in