• മഴ

  by  • September 2, 2013 • പരിസ്ഥിതി • 0 Comments

  അതു വെറും നീർ വീഴ്ചയല്ല.. നീരിന്റെ പ്രഭാവമാണ്.
  അതിനെ സ്നേഹത്തോടെ, സ്വീകാര്യതയോടെ പ്രണയത്തോടെ
  ഇഴുകിയൊഴുകി കൂട്ടുകൂടുമാറാകട്ടെ..
  നമുക്കും മഴയ്ക്കും ഇടെ, നിത്യവും ഒരല്പ നേരമെങ്കിലും
  വേർതിരിവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഇഴ ചേരൽ ഉണ്ടാകട്ടെ..
  സുതാര്യമായിരുന്നാൽ, മഴയും പുഴയും, പ്രകൃതിയും,
  നമുക്ക് അമ്മയും, ഗുരുവും, വൈദ്യനും,
  കാവലാളും, ഇണയും, മകളും ഒക്കെ ആയി മാറും..
  പെയ്തിറങ്ങിയ മഴ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അനുഭൂതിയാകും,
  കുട ചാർത്തും, നാടും, വയലും, വീടും, അടുക്കളയും കാക്കും.
  നമുക്ക് ഭക്തിയും വിഭക്തിയുമാകും..

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535248216523123

  Print Friendly

  335total visits,2visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in