• നാം കാണുന്നത് മാത്രമാണ് ലോകം

  by  • September 2, 2013 • സാമൂഹികം • 0 Comments

  നാം കാണുന്നത് മാത്രമാണ് ലോകം എന്നും
  അറിഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നും നാം കരുതുമ്പോള്‍,
  നാം നമ്മെ തന്നെ അറിയാതെയാകുന്നു

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475112939203318

  Print Friendly

  476total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in