• സുസ്ഥിര ജീവനം : ലേഖന പരമ്പരയുടെ ഉള്ളടക്കം

  by  • July 19, 2013 • പരിസ്ഥിതി • 0 Comments

  സുസ്ഥിര  ജീവനത്തെ  കുറിച്ചുള്ള  ഒരു  ലേഖന  പരമ്പരയുടെ ഉള്ളടക്കം   ആണിത്.  ഒളിമ്പസ്, മുന്‍പോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സുസ്ഥിര ജീവന പദ്ധതിയുടെ  പ്രായോഗികതയും താത്വികതയും മനസ്സിലാക്കാന്‍, ഈ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ  യാത്ര ചെയ്യുക, പലവുരു..

   

  ഇത് വരെ പോസ്റ്റു ചെയ്ത ലേഖനങ്ങള്‍ 

   

  1. ആമുഖം

  (Sunday, December 18, 2011 at 9:36am) 

  https://www.facebook.com/note.php?note_id=279517972096150

   

  2. സുസ്ഥിരത 

  (Monday, December 19, 2011 at 9:35am) 

  https://www.facebook.com/note.php?note_id=280096648704949

   

  3. പരിസ്ഥിതി 

  (Tuesday, December 20, 2011 at 10:48am) 

  https://www.facebook.com/note.php?note_id=280788411969106

   

  4. വ്യവസ്ഥാ നിയമം 

  (Wednesday, December 21, 2011 at 10:42am) 

  https://www.facebook.com/note.php?note_id=281664545214826

   

  5. വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടകങ്ങള്‍ 

  (Thursday, December 22, 2011 at 10:23am) 

  https://www.facebook.com/note.php?note_id=282217851826162

   

  6. വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണം

   (Saturday, December 24, 2011 at 9:24pm)

   https://www.facebook.com/note.php?note_id=283496668364947

   

  7. വ്യവസ്ഥയുടെ വിഭ്രംശ നിയമം

   (Monday, December 26, 2011 at 1:40pm)

   https://www.facebook.com/note.php?note_id=284328211615126

   

  8. പ്രപഞ്ച പഞ്ചകം

   (Thursday, January 5, 2012 at 1:59am)

  https://www.facebook.com/note.php?note_id=289555901092357

   

  https://www.facebook.com/notes/santhosh-olympuss/notes/282733531774594

  Print Friendly

  626total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in