• സമമിതി

  by  • January 30, 2019 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments


  സമം എന്നത് ഒരു ആശയമാണ്. വളരെ നല്ലതും ആണ് അത്. എന്നാല്പ്രകൃതിയില്‍  അങ്ങനെ  ഒരു  അവസ്ഥ ഇല്ല. എല്ലാം ഒരു  പോലെ അല്ല എങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒരു പോലെ  അളക്കപ്പെടുക  എന്നത്  മാത്രമാണ് സാദ്ധ്യം. അങ്ങനെ  ഒരു പോലെ അളക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് സമമിതി എന്ന് പറയുക. അതായത് പ്രകൃതിയില്‍ സമം അല്ല, സമമിതി ആണ് ഉള്ളത്.

  Print Friendly

  371total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in