• ആരാകണം ഒരു ഭരണാധികാരി?

  by  • August 31, 2013 • രാഷ്ട്രീയം • 0 Comments

  ഭരണആര്‍ത്തി  പൂണ്ടുള്ള ജനാധിപത്യ കോമാളിത്തതെക്കാളും  ,

  നീതിമാനായ രാജാവിന്റെ  ഭരണം  തന്നെ  നന്മ ..

  ധാര്‍മികത  എന്തെന്ന്  അറിയുന്നവന്‍,

  ലോകത്തിന്റെ  ചലനവും  സ്പന്ദനവും രാജനീതിയും

  ശരീരം കൊണ്ടറിയുന്നവന്‍,

  കരുണയും സമമിതസ്വഭാവവും

  എവിടെയെന്നു അറിയുന്നവന്‍,

  പ്രപഞ്ച വികാസത്തില്‍, നാള്‍ ഒഴുക്ക്

  എങ്ങോട്ടെന്നും എങ്ങോട്ടാകണമെന്നും

  അറിയുന്നവന്‍  ആകണം ഭരണാധികാരി.

   

  https://www.facebook.com/groups/olympussdarsanam/doc/271473946217083/

  Print Friendly

  407total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in