• സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് …

  by  • February 19, 2014 • പരിസ്ഥിതി • 0 Comments

  സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം പ്രകൃതിയെ അല്ല, നമ്മെ തന്നെയാണ്. നാം ഭൂമിയുടെ സൌഖ്യത്തെ കുത്തി നോവിക്കുമ്പോൾ, അവൾ നമ്മെ കുടഞ്ഞെറിയാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക.

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=628782383836372

  Print Friendly

  450total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in