• മരം നടല്‍ പരിസ്ഥിതി

  by  • September 2, 2013 • പരിസ്ഥിതി • 0 Comments

  പരിസ്ഥിതി..
  മരം നടല്‍ പരിസ്ഥിതി, എന്നല്ല നാം ഒളിമ്പസ്സില്‍ അറിയുന്ന – അനുഭവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി.. മരം ആദ്യം നടേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലാണ്‌. മനസ്സില്‍ മരമുണ്ടെങ്കില്‍, അത് ഭൂമിയില്‍ വളര്‍ന്നു കൊള്ളും. ഒരു സംസ്കാരത്തിലെ, സമ്പ്രദായത്തിലെ, സമുദായത്തിലെ ലോക വീക്ഷണം അനുസരിച്ചാകും, ആ ഭൂ പ്രകൃതിയിലെ മരവും, മഴയും, മലയും ഒക്കെ. അതിനാല്‍ നാം ഇവിടെ അറിയുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവു സമയത്ത് മരം നടുന്ന പരിസ്ഥിതി വീക്ഷണത്തെയല്ല , മറിച്ചു നാം പ്രകൃതിയാണെന്ന് ബോദ്ധ്യമാകുന്ന പരിസ്ഥിതി വീക്ഷണത്തെയാണ്‌ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അതായി തീരുക.

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=473698929344719

  Print Friendly

  427total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in