• വിശ്വ പ്രജ്ഞ

  by  • February 19, 2014 • തത്വചിന്ത • 0 Comments

  ഈ വിശ്വം മുഴുവനും അളന്നറിയാവുന്നതും , അനുഭവിച്ചറിയാവുന്നതും , അനുഭൂതിയായി അറിയാവുന്നതും, അനുരൂപമായി അറിയാവുന്നതും, ചൈതന്യമായി അറിയാവുന്നതും ആയ എല്ലാം വിശ്വ പ്രജ്ഞയത്രേ,
  അതത്രേ പലരുടെയും ഈശ്വരൻ.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=643569589024318

  Print Friendly

  380total visits,3visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in