• താങ്കളുടെ സംഭാവന സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

  by  • July 4, 2013 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  സാരമില്ല,

  അടുത്ത ഒരു തവണ കൂടി ശ്രമിക്കുമല്ലോ?

   

  സ്നേഹത്തോടെ,

  നവഗോത്ര ഗുരുകുലം പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

  Print Friendly

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in